Tietosuojaseloste

Jotta voisimme palvella sinua paremmin ja samalla täyttää lakisääteiset velvoitteemme, toimintamme edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Koska yksityisyytesi on meille tärkeä, olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan kaikkea henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo muun muassa, mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme, ketkä käsittelevät henkilötietojamme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on omia tietojasi koskien.

Valoan keräämät ja käsittelemät henkilötiedot

Valoa Digital Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakashallinnassa, tutkimustoiminnassa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä omaan että asiakkaidemme lukuun. Sinua koskevaa henkilötietoa käsittelemme tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt sen, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mitä tietoja tämä seloste kattaa?

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki henkilötietoja sisältävät rekisterimme, jotka ovat:

 • Asiakas- ja markkinointirekisteri
 • Yrityspäättäjärekisteri
 • Henkilöstörekisteri

Rekistereiden pitäjä on Valoa Digital Oy. Yhteystietomme löydät tämän sivun lopussa.

Miten käytämme henkilötietoja?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

1) Palveluidemme tarjoaminen ja toimittaminen sekä asiakashallinta

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa, kuten palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi, asiakastuessa ja asiakaspalautteen keräämiseen.

2) Viestintä ja palveluiden markkinointi

Lain sallimissa rajoissa käsittelemme henkilötietoja myös markkinoinnin toteuttamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä voi pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten.

Saatamme esimerkiksi näyttää kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä aikaisempaan kiinnostukseesi perustuen.

3) Liiketoiminnan kehittäminen

Saatamme hyödyntää henkilötietoja myös yrityksemme palvelujen kehittämiseen, kuten uusien palvelukonseptien ja tuotteiden suunnitteluun ja lanseeraamiseen tai prosessien parantamiseen.

4) Tutkimustoiminta

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn liittyessä kartoitus- ja tutkimustoimintaamme saatamme hyödyntää rajattuja, kohdeyrityksen toimintaan sidottuja henkilötietoja. Tutkimustyössä mahdollisesti kerätyt ja tallennetut profilointi- ja tilastointitiedot anonymisoidaan, jonka tarkoituksena on poistaa yhteys profilointi- tai tilastoititiedon ja henkilötiedon välillä. Anonymisoitua tietoa, jota ei voi yhdistää henkilöön ja jota ei siksi luokitella voimassa olevan lainsäädännön mukaiseksi henkilötiedoksi, ei koske tässä tietosuojaselosteessa mainitut käytännöt ja periaatteet.

5) Lakisääteisen velvotteiden täyttäminen

Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin. Lakisääteiset velvoitteet kattavat pääsääntöisesti ainoastaan sopimuskumppaneidemme ja henkilöstömme henkilötietoja.

6) Henkilöstöhallinta

Työntekijöitä ja työnhakijoita koskevia tietoja käsittelemme pääasiassa vain henkilöstöhallintotarkoituksiin, työsopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, työsuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja työnhakijoiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi avoimeen tehtävään.

Miten henkilötietoja kerätään?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä kuten yritysten verkkosivuilta, LinkedIn-palvelusta tai kaupparekisteristä.

Keräämme Clarity- ja Google Analytics -palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustomme käyttökokemusta ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevantteja sisältöjä tai markkinointia. 

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa asiakkaidemme (mukaan lukien potentiaaliset asiakkaamme), tutkimuskontaktiemme, työntekijöidemme ja työnhakijoittemme henkilötietoja.

Asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyvät kerättävät henkilötiedot voivat sisältää:

 • Asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, toimipaikan osoite, työsähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli
 • Yrityspäättäjärooliin liittyvä tieto kuten vastuualue tai päättäjätaso yrityksessä
 • Tiedot yhteyshenkilön markkinoinnin luvista ja/tai kielloista
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksesta tietyistä palveluistamme)
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilatut palvelut, tiedot vierailuista Valoa Digital Oy:n verkkosivustoilla)
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

Henkilöstöön ja työnhakijoihin liittyvät tiedot voivat sisältää seuraavia, henkilön suostumuksella saatuja tai työsuhteessa kerättyjä henkilötietoja:

 • Työntekijän tai -hakijan perustiedot
 • Työnhakijan ansioluettelo, hakemus ja hakijan suostumuksella saadut referenssitiedot
 • Palkanmaksua varten tarvittavat tiedot
 • Työsuhdetta koskevien velvoitteiden ja oikeuksien täyttämistä varten tarvittavat tiedot
 • Mahdollisesti myös työntekijän arkaluontoisina pidettäviä tietoja (ammattiyhdistysjäsenyys ja terveydentilaa koskevat tiedot), joita säilytetään ainoastaan työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Suostumuksellasi saatamme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja.

Muista kuin henkilöstöstämme emme kerää tai säilytä mitään arkaluonteiseksi luokiteltavia henkilötietoja kuten tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä tietoja, terveyttä koskevia tietoja tai seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä tietoja usealla eri perusteella, mutta varmistamme, että meillä on aina vähintään yksi lain määrittelemä käsittelyedellytys olemassa.

Asiakas- ja markkinointi- sekä päättäjärekisterin tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi ja oikeutetun etumme perusteella, joita ovat erityisesti palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, suoramarkkinointi ja markkinoinnin asiantuntijapalveluiden kehitys, reklamaatioiden ja asiakaspalautteen käsittely sekä ylläpito- ja jatkokehityspalveluiden tarjoaminen.

Saatamme myös suostumuksellasi käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen tai suostumuksesi perusteella käsitellä muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Saatamme myös käsitellä tietojasi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi koskien erityisesti henkilöstö- ja sopimuskumppanitietoja.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Tietoja saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme tai asiakkaillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme ja asiakkaamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisten sopimuksiemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi ja niillä perusteilla, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu.

Tutkimus- ja kartoitustoiminnassamme kerättyjä profilointi- ja tilastotietoja saatamme luovuttaa anonymisoituna, jotta sitä ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, saatamme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten.

Asiakkaita koskevien henkilötietojen osalta saatamme käyttää alihankkijoita sekä sähköisiä järjestelmiä erityisesti tietojen tallentamiseen sekä asiakas- ja taloushallintaan liittyen (pilvitallennus-, taloushallinta- ja asiakashallintapalvelut, viestintätyökalut, CRM, tilitoimistopalvelut).

Henkilöstöasioissa käytämme alihankkijoita erityisesti taloushallintoon ja palkanlaskentaan ja tietojen sähköiseen tallentamiseen liittyen (pilvitallennus- ja taloushallintapalvelut, tilitoimistopalvelut).

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti toimintamme ei edellytä tietojesi siirtämistä EU:n ulkopuolelle ja valtaosa henkilötiedoistamme säilytetään Suomessa tai pilvipalveluissa, joiden serverit sijaitsevat EU:n alueella.

Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle voivat koskea tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli tietojasi siirretään EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään pääosin palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka ovat suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiettyjä työ- ja asiakassopimuksia säilytetään myös paperisessa muodossa kansiossa, joihin pääsy on estetty muilta kuin niiltä, jotka työtehtävissään niitä tarvitsevat.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme ja asiakkaillemme.

Pääsy sähköisesti tallennettuihin henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojatut.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella tässä selosteessa mainituista käyttötarkoituksista riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme kuitenkin aina pitämään kaikki henkilötietomme käyttötarkoitustaan varten ajankohtaisena ja tarpeeton tieto poistetaan.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme, että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tallentavia Microsoft Clarity-, Piwik PRO ja Google Analytics -ohjelmistoja, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tallentavia Facebook- ja LinkedIn-ohjelmistoja markkinoinnin kohdentamiseen ja optimointiin.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutuskeinoja minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)valoa.io.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)valoa.io

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)valoa.io. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Valoa Digital Oy
Syvänojantie 228
05450 Nukari
+358 (0)44 527 0485
Y-tunnus: 2757340-7

Palvelusähköposti tietosuoja-asioissa: info(at)valoa.io

Rekisteriasioista vastaava: Niklas Viileinen, niklas.viileinen(at)valoa.io

Tietosuojavastaava: Niklas Viileinen, niklas.viileinen(at)valoa.io

Contact Us

Jätä yhteydenottopyyntö